Investor relations

SE
EN

Pressmeddelanden

2020-04-09
Regulatorisk

Inför Acconeers årsstämma, som inleds tisdagen 14 april 17.30, presenteras tidigare opublicerade siffror över tre parametrar som är viktiga för bolaget:

  • Intäkter - Acconeers intäkter var 2 114 tusen kronor under första kvartalet 2020, vilket innebär en tillväxt på 16% jämfört med föregående kvartal samt 284% jämfört med första kvartalet 2019.
  • Antalet sålda utvärderingskit (EVK:er) - Under första kvartalet 2020 sålde Acconeer 358 utvärderings kit.
  • Kundlanseringar - Det totala antalet kundlanseringar med Acconeers radar uppgår efter första kvartalet 2020 till 17. Detta innebär en tillväxt med tre stycken jämfört med föregående kvartal.
2020-04-09
Regulatory

Ahead of Acconeer's annual general meeting (AGM), which starts 14 April 17.30, previously unpublished figures for three important parameters are published:

  • Revenue - Acconeer's revenue was 210 000 USD during the first quarter 2020, which is a growth with 16% compared to the previous quarter and 284% compared to the first quarter 2019.
  • Number of sold evaluation kits (EVKs) - During the first quarter 2020 Acconeer sold 358 EVKs.
  • Customer launches - the total number of customer launches with Acconeer's radar is after the first quarter 2020 in total 17. This is a growth with three compared to the previous quarter.
2020-03-31
Regulatorisk

Radarteknikbolaget Acconeer AB har valts av ALPS ALPINE att leverera radarsensorer för användningsfallet närvarodetektering i bilar till en europeisk biltillverkare i premiumsegmentet. Acconeer uppskattar det totala potentiella värdet av dessa design wins till 90-120 miljoner SEK över tre år med start 2022. Med "design win" syftar Acconeer på att bolagets radarsensor har valts ut för användning i en kunds produkt, vilket inte är samma sak som att en order har lagts.

2020-03-31
Regulatory

The radar technology company Acconeer AB has been chosen by ALPS ALPINE to deliver radar sensors for the use case presence detection in cars to a European premium car manufacturer. Acconeer estimates the total potential value of the design wins to US$ 9-12 million over three years starting in 2022. By "design win" Acconeer refers to that the company's radar sensor has been selected for use in a customer product, but it is not equivalent to that an order has been placed.

2020-03-24
Regulatorisk

Acconeer AB:s årsredovisning för 2019 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, investor.acconeer.com.

2020-03-24
Regulatory

Acconeer AB's annual report for 2019 is from today available on the company's website, investor.acconeer.com.

2020-03-20

Acconeer har med anledning av det pågående utbrottet av covid-19 beslutat att vidta försiktighetsåtgärder vid den kommande årsstämman som kommer att hållas den 14 april 2020 klockan 17:30 på Ideon Gateway (andra våningen).

2020-03-20

Due to the ongoing outbreak of covid-19, Acconeer has decided to take precautions in relation to the upcoming annual general meeting, which will be held on April 14, 2020, 17:30 at Ideon Gateway (second floor).

2020-03-18
Regulatorisk

Den planerade Entry-modulen, XM132, kommer att vara strömsnål och kostnadseffektiv med optimerad prestanda för ett antal fördefinierade tillämpningar. Den är avsedd att lanseras under andra halvan av 2020, och kommer att komplettera Acconeers nuvarande modulerbjudande som består av högprestandamodulen XM112 och IoT-modulen XM122. Med XM132 tar Acconeer nästa steg i att tillhandahålla en modul designad för smidig integrering i kundprodukter.

2020-03-18
Regulatory

The planned Entry Module, XM132, will be power and cost-efficient with optimized performance for a range of pre-defined use cases. It will be released during the second half of 2020, to complement Acconeer's module offering, which currently consists of the XM112 High-Performance Module and XM122 IoT Module. With XM132, Acconeer takes the next step in providing a module designed for smooth integration into customer products.

2020-03-13
Regulatorisk

Aktieägarna i Acconeer AB (publ), org.nr. 556872-7654, ("Bolaget") kallas till årsstämma tisdagen den 14 april 2020 kl. 17:30 på Ideon Gateway (andra våningen) Scheelevägen 27, 223 63 Lund. Registreringen till stämman börjar kl. 16:30.

2020-03-13
Regulatory

The shareholders of Acconeer AB (publ) (the "Company") are hereby invited to the Annual General Meeting on Tuesday 14 April 2020 at 5:30 p.m. CEST in Ideon Gateway (second floor) Scheelevägen 27, 223 63 Lund. Registration for the Annual General Meeting begins at 4:30 p.m. CEST.

2020-03-10
Regulatorisk

Ordern avser Acconeers A111 radarsensor, för produktion av kundens IoT-lösning.

2020-03-10
Regulatory

The order relates to Acconeer's A111 radar sensor, for production of the customer's IoT solution.

2020-02-28
Regulatorisk

I februari 2020, 24 månader efter att bolaget började sälja sina utvärderingskit (EVK) via Digi-Key, har Acconeer AB levererat mer än 100 000 A1 radarsensorer till distributörer och kunder.

2020-02-28
Regulatory

In February 2020, 24 months after the company started selling Evaluation Kits (EVKs) at Digi-Key, Acconeer AB has shipped more than 100 000 A1 radar sensors to distributors and customers.

2020-02-26
Regulatorisk

Ordern avser Acconeers A111 radarsensor för en Europeisk kunds räkning. CODICO är en ledande distributör i Europa, med huvudkontor i Wien, Österrike.

2020-02-26
Regulatory

The order relates to Acconeer's A111 radar sensor for a European customer. CODICO GmbH is a leading European distributor, headquartered in Vienna, Austria.

2020-02-25
Regulatorisk

Ordern avser Acconeers XM122 IoT-modul, en strömsnål uppkopplad radarmodul med en optimal cirkulär formfaktor. Digi-Keys globala online-plattform är fortsatt en viktig distributionskanal för Acconeer då den når såväl globala aktörer som mindre lokala nischproducenter.

2020-02-25
Regulatory

The order relates to Acconeer's XM122 IoT Module, a low power connected radar module with an optimized circular form factor. Digi-Key's global online platform, serving both global players as well as smaller local niche producers, remains an important distribution channel for Acconeer.

1
2
...
10
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.