Investor relations

SE
EN

Företrädesemission

Företrädesemissionen under december tillför Acconeer rörelsekapital och skapar bättre förutsättningar att realisera Bolagets strategi och affärsplan.

Företrädesrätt till teckning
En (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie, det vill säga en teckningsrelation om 1:10.

Emissionsbelopp
Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer aktiekapitalet att öka med högst 116 912,5 SEK genom nyemission av högst 2 338 250 nya aktier.

Teckningskurs
Teckningskursen är fastställd till 60 kronor per aktie.

Teckningstid
Teckningsperioden löper från och med den 1 december 2021 till och med den 15 december 2021.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

25 november 2021

Sista dag för handel i aktien inkl. teckningsrätt

26 november 2021

Första dag för handel i aktien exkl. teckningsrätt

29 november 2021

Beräknad dag för offentliggörande av prospekt

29 november 2021

Avstämningsdag i Företrädesemissionen

1 december - 10 december 2021

Handel med teckningsrätter

1 december - 15 december 2021

Teckningsperiod

1 december - fram till dess att Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket

Handel i betald tecknad aktie (BTA)

20 december 2021

Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Dokument

Tilläggsprospekt

Prospekt

Registreringsbevis

Anmälningssedel för teckning av aktier utan företrädesrätt

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

När du anmäler dig kommer din e-postadress lagras av beQuoted som tillhandahåller tjänsten. Din information kommer att hanteras enligt deras integritetspolicy.