Investor relations

SE
EN

Bolagsordning

§ 1. Firma

Bolagets firma är Acconeer AB (publ).

§ 2. Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Lunds kommun.

§ 3. Verksamhet

Bolaget ska utveckla, konstruera, tillverka, licensiera och sälja högfrekvenselektronik därmed förenlig verksamhet.

§ 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 5. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 10 000 000 stycken och högst 40 000 000 stycken.

§ 6. Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 6 styrelseledamöter med högst 5 styrelsesuppleanter.

§ 7. Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1 revisor.

§ 8. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri. För att få deltaga i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden ska uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 9. Ärenden på årsstämman

På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

 1. Val av ordförande.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justeringsmän.
 4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
 7. Beslut om följande.
  - Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
  - Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  - Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
 9. Val till styrelsen och av revisor.
 10. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari - 31 december.

§ 11. Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

§ 12. Ort för bolagsstämma

Bolagsstämma får hållas i Malmö, Lund eller Stockholm.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.