Investor relations

SE
EN

Teckningsoptioner

Teckningsoptionsprogram 2020/2023

Årsstämman 2020 beslutade i enlighet med styrelsens förslag avseende inrättande av incitamentsprogram ("Teckningsoptionsprogram 2020/2023") med (A) emission av teckningsoptioner serie 2020/2023 med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till Acconeer Incentive AB samt (B) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till de anställda.

Programmet innebär att högst 300 000 teckningsoptioner ges ut till Acconeers helägda dotterbolag Acconeer Incentive AB för att senare överlåtas till Bolagets anställda. Överlåtelse ska ske dels den 20 april 2020 och dels den 2 november 2020 till marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten, och tilldelning ska ske enligt de principer som anges i styrelsens förslag. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden 1 maj 2023 till och med den 30 juni 2023.

Teckningskursen per aktie ska motsvara 120 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista för aktie i bolaget under perioden från och med den 31 mars 2020 till och med den 13 april 2020, dock inte under aktiens kvotvärde. Den maximala utspädningseffekten av programmet är cirka 1,54 procent

Teckningsoptionsprogram 2019/2022

Programmet innebär att högst 600 000 teckningsoptioner ges ut till Acconeers helägda dotterbolag Acconeer Incentive AB för att senare överlåtas till bolagets anställda. Överlåtelse ska ske dels den 1 maj 2019 och dels den 1 november 2019 till marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten, och tilldelning ska ske enligt de principer som anges i styrelsens förslag. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden 1 maj 2022 till och med den 30 juni 2022.

Teckningskursen per aktie ska motsvara 140 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Market officiella kurslista för aktie i bolaget under perioden från och med den 26 mars 2019 till och med den 8 april 2019, dock inte under aktiens kvotvärde. Den maximala utspädningseffekten av programmet är cirka 2,96 procent.

Teckningsoptioner serie 2018/2021

Antalet Teckningsoptioner i serie 2018/2021 uppgår till högst 200 000. Teckning av Aktier med stöd av Teckningsoptioner i serie 2018/2021 kan äga rum under perioden från och med den 1 maj 2021 till och med den 30 juni 2021. Teckningskursen per Aktie ska motsvara 140 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Stockholms officiella kurslista för Aktie i Bolaget under perioden från och med den 27 april 2018 till och med den 7 maj 2018.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.