Nyheter

Kommuniké från årsstämma i Acconeer AB den 9 april 2019

Acconeer AB höll under tisdagen den 9 april 2019 sin årsstämma för verksamhetsåret 2018 i Lund varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till pressmeddelande som offentliggjordes den 6 mars 2019 och den fullständiga kallelsen till årsstämman. Kallelse till årsstämma samt fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt nedan finns tillgängliga på Acconeers hemsida, http://investor.acconeer.com.

 • Årsstämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till resultat- och balansräkning.
 • Årsstämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till vinstdisposition enligt den fastställda balansräkningen.
 • Årsstämman beslutade att ge ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
 • Årsstämman beslutade att ingen utdelning skall ske.
 • Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem (5) ledamöter utan suppleanter, att antalet revisorer ska vara en (1) samt att inga revisorssuppleanter ska utses.
 • Årsstämma beslutade att omvälja styrelseledamöterna Bengt Adolfsson, Lars-Erik Wernersson, Git Sturesjö Adolfsson, Thomas Rex samt nyval av Johan Paulsson. Till styrelseordförande valdes Bengt Adolfsson. Bo Ekelund har avböjt omval.
 • Årsstämman godkände förslag att styrelsearvode ska utgå med totalt 12 prisbasbelopp, varav fyra (4) prisbasbelopp till ordföranden och två (2) prisbasbelopp vardera till övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i Bolaget samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning
 • Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag avseende inrättande av incitamentsprogram ("Teckningsoptionsprogram 2019/2022") med (A) emission av teckningsoptioner serie 2019/2022 med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till Acconeer Incentive AB samt (B) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till de anställda. Programmet innebär att högst 600 000 teckningsoptioner ges ut till Acconeers helägda dotterbolag Acconeer Incentive AB för att senare överlåtas till bolagets anställda. Överlåtelse ska ske dels den 1 maj 2019 och dels den 1 november 2019 till marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten, och tilldelning ska ske enligt de principer som anges i styrelsens förslag. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden 1 maj 2022 till och med den 30 juni 2022. Teckningskursen per aktie ska motsvara 140 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Stockholms officiella kurslista för aktie i bolaget under perioden från och med den 26 mars 2019 till och med den 8 april 2019, dock inte under aktiens kvotvärde. Den maximala utspädningseffekten av programmet är cirka 2,96 procent.
 • Årsstämman beslutade att välja revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor med auktoriserade revisorn Ola Bjärehäll som huvudansvarig revisor.

2019-04-09

För mer information, kontakta:
Lars Lindell, VD, Tel. 010 - 218 92 00, Mail ir@acconeer.com 

Om Acconeer AB
Med banbrytande teknologi har Acconeer utvecklat en radarsensor som öppnar en ny värld för interaktion. Acconeers mikroradarsensor, med låg strömförbrukning, hög precision, liten storlek och hög robusthet, är en 60 GHz robust och kostnadseffektiv sensor för detektion, avståndsmätning, rörelsedetektering och kamerastödda applikationer med behov av låg strömförbrukning. Acconeer kombinerar fördelen med låg strömförbrukning hos pulsade radarsystem med hög noggrannhet hos koherent radar, allt integrerat i en komponent med en yta på endast 28 mm 2. Radarsensorn kan ingå i en rad mobila konsumentprodukter, från smartphones till wearables, men även inom områden såsom robotar, drönare, Internet of Things, sjukvård, fordonsindustri, industrirobotar samt säkerhets- och övervakningssystem. Acconeer är ett halvledarbolag och har som affärsmodell att sälja hårdvara till tillverkare av konsumentelektronikprodukter. Acconeer är listat på Nasdaq First North Stockholm med tickerkoden ACCON, Redeye är Bolagets Certified Advisor (CA) och kan kontaktas via telefon +46 (0)8 121 576 90 eller via mail certifiedadviser@redeye.se.

Filer för nedladdning
2019-05-17
Regulatorisk

Acconeers produkter har funnits tillgängliga på amerikanska Digi-Keys plattform sedan den 15 februari 2018. Digi-Key säljer sedan tidigare såväl Acconeers radarsensor som utvärderingskort och nu lanseras även dielektriska linser för utvärdering på global basis. De nya produkterna kommer att släppas på Digi-Key under maj 2019.

2019-04-26
Regulatorisk

FÖRSTA KVARTALET 1 JANUARI - 31 MARS 2019 

 • Nettoomsättningen uppgick till 550 (83) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -15 991 (-7 428) TSEK
 • Resultat per aktie var -0,84 (-0,39) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -13 117 (-6 907) TSEK
 • Likvida medel uppgick på balansdagen till 121 724 (173 211) TSEK
2019-04-23
Regulatorisk

Acconeer har sedan augusti 2018 samarbetat med BEYD på den kinesiska marknaden. Den nya ordern från BEYD innefattar både Acconeers produkter, sensorn A111 och kopplingskortet XB112.

2019-04-09
Regulatorisk

Acconeer AB höll under tisdagen den 9 april 2019 sin årsstämma för verksamhetsåret 2018 i Lund varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

2019-03-25
Regulatorisk

BGA Invest AB, org.nr 556653-5182, och Winplantan AB, org.nr 556936-5082, som tillsammans innehar cirka 26 procent av aktierna och rösterna i Acconeer AB har idag meddelat bolaget att de på årsstämman den 9 april 2019 kommer lägga fram förslaget att Bengt Adolfsson utses till styrelsens ordförande.

2019-03-18
Regulatorisk
2019-03-15
Regulatorisk

Acconeer AB:s årsredovisning för 2018 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.acconeer.com

2019-03-06
Regulatorisk

Kallelse till årsstämma 2019 i Acconeer AB (publ) Aktieägarna i Acconeer AB (publ), org.nr. 556872-7654, ("Bolaget") kallas till årsstämma tisdagen den 9 april 2019 kl. 17.30 på Ideon Gateway (andra våningen) Scheelevägen 27, 223 63 Lund. Registreringen till stämman börjar kl. 16.30.

1
2
3
4
5

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.