Nyheter

2018-07-31
Regulatorisk

Radarteknikföretaget Acconeer AB har tecknat ett distributionsavtal med BEYD i Kina. BEYD, som är baserade i Shenzhen, är en ledande distributör specialiserad på radarteknologi. Inledningsvis avser avtalet sensorn A1 och utvärderingspaketet XC112 / XR112 och täcker den kinesiska marknaden.

2018-07-31
Regulatory

The radar technology company Acconeer AB has signed a distribution agreement with BEYD of China. BEYD is a leading distributor specializing in radar technology based in Shenzhen, China. Initially the agreement includes the sensor A1 and the evaluation kit XC112 / XR112 and covers the Chinese market.

2018-07-26
Regulatorisk

ANDRA KVARTALET 1 APRIL - 30 JUNI 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 215 (17) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -9 298 (-4 857) TSEK
 • Resultat per aktie var -0,49 (-0,42) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -8 776 (-4 467) TSEK
 • Likvida medel uppgick på balansdagen till 161 092 (30 699) TSEK

FÖRSTA HALVÅRET 1 JANUARI - 30 JUNI 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 298 (17) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -16 726 (-9 376) TSEK
 • Resultat per aktie var -0,88 (-0,81) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -15 684 (-8 533) TSEK
2018-06-07
Regulatorisk

Sedan den 15 februari 2018 har Acconeers produkter funnits tillgängliga på amerikanska Digi-Keys plattform. Digi-Key säljer både Acconeers radarsensor och utvärderingskit på global basis. Som tidigare meddelats kommer Acconeer att bredda utbudet hos Digi-Key och ordern om 68 379 USD avser det nya utvärderingskitet XC112/XR112.

2018-05-14
Regulatorisk
Sedan den 15 februari 2018 har Acconeers produkter funnits tillgängliga på amerikanska Digi-Keys plattform. Digi-Key säljer både Acconeers radarsensor och utvärderingskit på global basis. För att även fortsättningsvis kunna möta den efterfrågan som finns har Digi-Key lagt en tilläggsorder om 12 927 USD. Ordern avser utvärderingskit.
2018-04-26
Regulatorisk

FÖRSTA KVARTALET 1 JANUARI - 31 MARS 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 83 (-) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -7 428 (-4 520) TSEK
 • Resultat per aktie var -0,39 (-0,39) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -6 907 (-4 066) TSEK
 • Likvida medel uppgick på balansdagen till 173 211 (38 313) TSEK
 • Bolaget har erhållit order om 36 314 USD från Digi-Key
 • Acconeers produkter lanserade på Digi-Keys globala plattform
2018-04-05
Regulatorisk

Under första kvartalet 2018 har Acconeers första hårdvaruprodukt, radarsensorn A1, genomgått slutliga granskningar, konstruktionsändringar och tester. Sensorn är nu redo för massproduktion.

2018-04-04
Regulatorisk

Den 15 februari 2018 lanserade Digi-Key Acconeers radarsensor A1. Under andra- och tredje kvartalet 2018 kommer Acconeer att lansera två nya produkter hos Digi-Key, X112 och XM112. X112 är ett nytt utvärderingskit och XM112 är färdigintegrerad och certifierad modul.

1
2
3
4
5
6

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.